Inhimillisesti tehokas johtaminen

 
Inhimillisesti tehokas johtaminen-hanke on Lapin sairaanhoitopiirin, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Lapin yliopiston yhteinen tutkimushanke, joka ajoittuu vuosille 2013–2016.

Inhimillisesti Tehokas Johtaminen-hanke on jatkoa aikaisemmin toteutettuun Työn mielekkyys-hankkeeseen. Molemmat hankkeet ovat osa Lapin sairaanhoitopiirin pitkäaikaista Inhimillisesti tehokas sairaala-kehittämisohjelmaa.

Inhimilllisesti tehokas johtaminen-hankkeen kokonaisbudjetti on noin 300 000 euroa, josta Lapin sairaanhoitopiirin osuus 120 000 euroa ja Pohjois-Pohjanmaan 30 000 euroa. Suomen Työsuojelurahasto rahoittaa hanketta noin 150 000 eurolla.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhimillisesti tehokas johtaminen –hankkeen loppuseminaari

Suomalaista sotea rakentamassa - inhimillisesti ja tehokkaasti johtaen

19. - 20.5.2016 Hotelli Santa Claus, Rovaniemi
 

pdf ohjelma Suomalaista sotea rakentamassa - inhimillisesti ja tehokkaasti johtaen 19. - 20.5.2016

Luentomateriaalit:

pdf Miltä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristön muutos näyttää nyt? Martti Kekomäki 19.5.2016

pdf Ilkeät ja pirulliset ongelmat muutoksen haasteena, Harri Raisio 19.5.2016

pdf Millaista johtamisosaamista odotetaan tulevaisuuden sote-johtajalta? Jaakko Herrala 19.5.2016

pdf Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili, Mikko Luoma 19.5.2016

Vaikeuksista voittoon - roolien löytäminen ja vahvuuksien tunnistaminen, Juha Malinen 20.5.2016 - aineisto ei ole käytettävissä.

pdf Välittämisen merkitys ja pitkäkestoisen luottamuksen rakentaminen, Hanna Vakkala 20.5.2016

pdf Sosiaali- ja terveysalan uudistaminen ja johtamisen haaste, Tuomas Pöysti 20.5.2016

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taustaa

Suomalaista julkista terveydenhuoltoa voidaan pitää henkilöstövaltaisena, tieto- ja osaamisintensiivisenä kokonaisuutena. Tämä kokonaisuus vaatii vertaistaan esimiestoimintaa, johtamista, jossa kyetään samanaikaisesti ja myönteisten mahdollisuuksien mukaan saumattomasti niin inhimilliseen, kuin tieto- ja tehokkuusperusteiseen johtamiseen. Inhimillisesti tehokas johtaminen-hanke pyrkii edellä mainittuun tutkimalla ja kehittämällä julkisen terveydenhuollon johtamista, niin inhimilliseen, kuin tehokkaan ulottuvuuden luontevasti yhdistäen.

Tavoitteet

Tutkimushanke tähtää inhimillisesti tehokkaan johtamisen ulottuvuuksien tarkasteluun ja kehittämiseen. Tutkimuksen kautta luodaan edellytyksiä julkisen terveydenhuollon työelämän ja eteenkin esimiestoiminnan kehittämiseen siten, että sillä on vaikutusta alan parempaan, turvallisempaan ja tuottavampaan työtoimintaan. Inhimillisesti tehokkaan johtamisen avulla tavoitellaan aidosti viihtyisämpiä, ihmistä arvostavia ja työyhteisöjä tukevia johtamiskäytänteitä.

Ydintehtävänä on selvittää terveydenhuollon esimiesten kokemuksia ja heidän antamiaan merkityksiä, heidän positiivis-autenttisia näkökulmia sekä tiedon hallinnallisia ja tietoperusteisia käytäntöjä.  Inhimillisen tehokasta johtamista tutkitaan laadullisella tutkimusotteella.

Tärkeänä tehtävänä on välittää tuloksia kaksisuuntaisesti eli työ- ja tiedeyhteisöjen käyttöön. Tiedottamisen tavoitteena on rakentava, eri sidosryhmiä hyödyntävä tietojen ja kokemusten vaihto sekä hyvien käytäntöjen levittäminen.

Suomalaisessa työelämässä työn turvallisuutta, mielekkyyttä, tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta on perusteltua tutkia ja kehittää eri näkökulmista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa usein kohdattavien uudistusten, inhimillisyyden ja tehokkuuden ristipaineessa vaaditaan monia kyvykkyyksiä, eli kompetensseja, joista eräs keskeisempiä on johtaminen, sekä siihen liittyvät odotukset, muutokset ja kehittymiset.

Johtaminen - johtajuus

Johtamisesta ja johtajuudesta on tullut ammatti, jonka tulee kehittyä ja löytää ajalleen vertaisia näkökulmia. Johtajuus ei siten ole pelkästään yksittäisen toimialan, organisaation tai ihmisen ominaisuus. Pikemminkin se on todellisiin työelämätilanteisiin, toimijasuhteisiin ja -kokemuksiin, kulloisiinkin tavoitteisiin ja eritasoisiin verkostoihin asemoituvaa, niin organisaatioita ja työyhteisöjä kuin laajemmin koko työelämää kestävästi palvelevaa. Tieto- ja osaamisintensiivisellä julkisen terveydenhuollon alalla henkilöstö mielletään merkityksellisenä toimijana ja henkilösidonnaiset johtamistilanteet usein haastavina.

Julkisella sektorilla inhimillisen, ihmisläheisen johtajuuden kaipuu ja merkitys kumpuaa monista tekijöistä, mutta erityisesti työhön, järjestelmiin, työyhteisöihin ja organisaatioihin kohdistuvista muutoksista. Moniammatillisissa, toiminnallisesti ja kulttuurisesti haastavissa terveydenhuollon organisaatioissa inhimillisten tekijöiden huomiointi ja tuntemus on erityisen tärkeää.

Inhimillinen ulottuvuus tarkoittaa positiivis-autenttisen johtajuuden huomioimista, jolloin korostuvat esimiesten taidot ymmärtää ja kohdata kokemuksellisia yksilöitä ja työyhteisöjä sekä löytää ne myönteiset työelämätodellisuuden aihiot, joiden varaan johtamista ja työyhteisötoimintaa voidaan rakentaa osana julkista terveydenhuoltoa.

Inhimillisesti tehokkaan johtamisen toinen kivijalka eli tehokkuuden ulottuvuus perustuu tiedolle ja sen hallinnalle. Tehokkuus-ulottuvuudessa kyse on yksinkertaisesti siitä, mitä julkisen terveydenhuollon esimiestoiminnassa ovat ne tyypilliset tavat käsitellä toimijoiden tietopääomaa, kun tietoa toiminnassa tunnistetaan, hankitaan, jalostetaan ja jaetaan, varastoidaan ja hyödynnetään.
 

LSHP_logo_verkkoversio.jpg

Lay_logo_verkkoversio.jpg

Työsuojelurahasto_TSR_logo_verkkoversio.jpg

PPSHP-logo_verkkoversio.jpg