Kehittämishankkeet


Perusterveydenhuollon yksikkö voi osallistua ja toimia ohjausryhmän päätöksellä sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisissa kehittämishankkeissa.
Perusterveydenhuollon yksikkö voi osallistua ja toimia ohjausryhmän päätöksellä sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisissa kehittämishankkeissa.

   

Sairaanhoitajaksi kampusalueen ulkopuolella
-hanke 2015–2018

Sairaanhoitajaksi kampusalueen ulkopuolella -hankkeessa koulutetaan sairaanhoitajia Inarin, Kittilän, Sodankylän ja Kemijärven kuntien tarpeisiin vuosien 2015–2017 aikana.

Hanke perustuu vuonna 2013 laadittuun Sairaanhoitajaksi kampusalueen ulkopuolella esiselvityshankkeen (ESR) tuloksiin sekä ennakointitietoon sosiaali- ja terveysalan toimialojen kehityksestä ja koulutustapeista Lapissa 2010–2014.

Hanke on Lapin sairaanhoitopiirin (perusterveydenhuollon yksikkö) ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteinen hanke. Hanketta rahoitta Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Hankkeen tavoitteet:

- Tukea maakunnan kehittämistä ja kehittymistä
- Saada perusterveydenhuoltoon sijoittuvia, alueen erityispiirteet tuntevia ja ammattitaitoisia sairaanhoitaji
- Edistää sairaanhoitajaksi opiskelevien jäämistä kotikuntiinsa tutkinnon suorittamisen jälkeen ja luoda mahdollisuus urakehitykseen omalla paikkakunnalla
- Tunnistaa ja määrittää sairaanhoitajakoulutuksen vaatimat toimintaympäristön edellytykset
- Etäopetuksen kehittäminen
- Mentorointikäytännön rakentaminen yhdessä mentorikoulutettavien kanssa ja toiminnan arviointi
- Arvioida koulutuksen sujuvuutta ja kohderyhmän tyytyväisyyttä
- Selvittää koulutuksen taloudelliset vaikutukset
- Parantaa sairaanhoitajaopintojen yhteyttä työelämään ja perusterveydenhuollon erityispiirteisiin
- Kehittää sairaanhoitajaksi opiskelevien saamenkulttuurin ja -kielen osaamista erityisesti päivystysluonteisen ohjauksen ja neuvonnan sekä ikäihmisten ja mielenterveyspalveluiden tarpeisiin
- Mallintaa kampusalueen ulkopuolella toteutuva sairaanhoitajakoulutus

Toimintamallin luomiseen osallistuvat sairaanhoitajaopiskelijat, mentorointikoulutettavat,

Opiskelun ja oppimisympäristön suunnitteluun osallistuvat henkilöt sekä Lapin ammattikorkeakoulun hakkeeseen osallistuvat opettajat. Tarkoitus on luoda malli, jota voidaan jatkossakin toteuttaa eri kunnissa.

Vipu.jpg Euroopan unioni _logo_2.jpg

Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamallihanke 1.1.2015–29.2.2016

Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamallihanke on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön yhteinen kehittämishanke.

Hankkeen tavoitteena on luoda osaamisen kehittämisen toimintamalli suunnitteilla olevalle Lapin sote-tuotantoalueelle. Toimintamalli laaditaan yhteistyössä työelämän ja alueen koulutuksen järjestäjien kanssa. Toimintamallin lähtökohtana on Lapin sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman alueellisen lisä- ja täydennyskoulutuksen prosessi, joka vaatii laajemman tarkastelun ja tarkentamisen.

Hankkeen tuloksena syntyy sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli, jossa on kuvattu periaatteet, toimenpiteet, työmenetelmät ja kehittäjien yhteistyöverkosto. Lyhyellä aikavälillä saadaan aikaan suunnitelmallinen, jäsennelty tapa osaamisen kehittämiseksi. Pitkällä aikavälillä saadaan vastattua alueen osaamistarpeisiin suunnitelmallisesti. Alueella oleva osaaminen saadaan näkyväksi ja yhteiseen käyttöön. Tiivistyvä yhteistyö osaamisen kehittämisessä on myös taloudellista.

Toimintamalli täydentää maakunnallista ennakointityötä nykyistä täsmällisemmällä tiedolla sosiaali- ja terveysalan henkilöstön tilanteesta ja osaamistarpeista. Lähiesimiehet otetaan mukaan osaamisen kehittämisen toimintamallin tuottamiseen. Toimijoiden mukanaolo edesauttaa toimintamallin edellyttämän muutoksen toteuttamista ja henkilöstön sitoutumista siihen.

Kehitettävä sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli käsittää jatkosuunnitelman toimintamallin käyttöön otosta ja hyödyntämisestä. Kehitettävästä mallista on tarkoitus tulla pysyvä toimintamalli sote-tuotantoalueelle.

Vipu.jpg Euroopan unioni _logo_2.jpg

Pohjoinen sote- ja tuottamisen rakenteet -hanke

Pohjoinen sote- ja tuottamisen rakenteet hanke on STM:n rahoittama KASTE-ohjelmaan sisältyvä hanke.

POSOTE-hankkeen tavoitteet

- Muodostaa pohjoiselle sote-alueelle toimintakykyiset tuotantoalueet, tuottaa tietoa tuotantoalueen rakenteen toteuttamisen pohjaksi.
- Erityistason (esh) ja perustason (pth) palveluja tuottavien yksiköiden työnjaon optimointi tuotantoalueilla ja yliopistollisen sairaalan kanssa, ottaen huomioon myös sosiaalitoimen (ympärivuorokautinen hoito) palvelut.
- Kiinnittää erityistä huomiota tuotantoalueiden sisäiseen organisoitumiseen ja johtamiseen.

Hankeen kehittämistyö toteutetaan yhteistyössä alueen sairaanhoitopiirien; Lapin sairaanhoitopiirin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky:n, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelu ky:n sekä kuntien kanssa. Hanke toteuttaa toiminnassaan terveydenhuoltolain mukaisia kuntien ja kuntayhtymien velvoitteita huomioiden meneillään olevan palvelurakenteen linjaukset. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.-31.10.2015. Hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky. (PPSHP).

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen osa-hanke käynnistyi huhtikuussa 2015. Hankkeeseen rekrytoitiin ajalle 1.4.-30.9.2015 kaksi osa-aikaista erityissuunnittelijaa.

Osahankkeen tavoitteena on tukea LSHP:n alueen tuotantoalueen valmistelun jatkosuunnittelua ja toteuttamista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

lshp-hallinto_kaste_logo

Lappi eArkistoon -hanke

Lappi eArkistoon -hanke on päättynyt 30.6.2015. Hankkeen loppuraportti on valmistunut.

Hankkeen tavoitteena oli sähköisen potilastiedon arkiston (eArkisto) käyttöönotto ja yhtenäiset kirjaamisen prosessit organisaatioissa Lapin sairaanhoitopiirin alueella.

Lappi eArkistoon -hankkeen loppuraportti